Nyheter

Förvaltaren har ordet 09/20
Förvaltaren har ordet

September 2020


Förhoppningar om en fortsatt återhämtning i den amerikanska tillverkningsindustrin bidrog till att aktiemarknaderna steg i inledningen av september. Aktiemarknaderna föll därefter kraftigt när investerare valde att ta hem vinster i företrädesvis teknologisektorn. Tillfälligt stoppade Covid-19 vaccinationstester av AstraZeneca tillsammans med uttalanden från Trump om att ekonomiskt frikoppla den amerikanska ekonomin ytterligare från Kina bidrog till fortsatta nedgångar på aktiemarknaderna. I mitten av månaden meddelade den amerikanska centralbanken att räntan lämnas oförändrad. Beskedet mottogs med besvikelse på aktiemarknaden då inga nya penningpolitiska stimulanser annonserades. Ökad oro för en andra våg av smittspridning bidrog till att aktiemarknaderna utvecklades negativt, i synnerhet föll energibolag och banker. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna i samband med spekulationer om ett nytt amerikanskt stimulanspaket.


I våra globala mixfonder låg vi överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under månaden. I samband med den ökade oron på de finansiella marknaderna stärktes den amerikanska dollarn, vilket bidrog positivt till fondernas värdeutveckling. Under september bidrog bland annat innehav i läkemedelsbolag positivt medan innehav i IT, kommunikationstjänster och sällanköpsvaror bidrog negativt till fondernas värdeutveckling.


De senaste månadernas uppgång på aktiemarknaderna har främst drivits av penningpolitiska stimulanser och förväntningar om en ekonomisk återhämtning i den globala ekonomin. Under september föll emellertid aktiemarknaderna tillbaka på oro för ökad smittspridning pådrivet av vinsthemtagningar inom bland annat teknologisektorn. Den senaste tidens ökade smittspridning har främst påverkat tjänstesektorn negativt medan industrisektorn fortsätter att återhämta sig i de större ekonomierna. Det finns för närvarande inga planer på stora nedstängningar så som gjordes i våras utan istället handlar det i så fall om punktinsatser. Detta innebär att den globala ekonomiska återhämtningen ser ut att fortsätta, om än i en något långsammare takt än tidigare. Goda förhoppningar om att det kommer att finnas vaccin tillgängligt i början av nästa år ger en viss stabilitet till aktiemarknaderna trots ökad smittspridning.


Framöver kommer investerares fokus allt mer att flyttas till det amerikanska valet där det råder delade meningar om vilken av kandidaterna som föredras av aktiemarknaderna. Samtalen kring ett nytt stimulanspaket i USA fortsätter, men hittills utan större framgång. Demokraterna och Republikanerna står långt ifrån varandra kring utformningen av nya stimulanser och det är oklart om det kommer något paket före valdagen. Ett nytt stimulanspaket skulle med stor sannolikhet tolkas positivt av aktiemarknaderna. Både den amerikanska och den europeiska centralbanken lämnade under månaden ränta och kvantitativa stimulanser oförändrade i avvaktan på utvecklingen för den ekonomiska återhämtningen. FED reviderade sin tillväxtprognos för den amerikanska ekonomin från -6,5 procent till -3,7 procent och fastslog samtidigt att räntan kommer att ligga kvar nära noll till slutet av 2023. Samtidigt efterfrågade FED nya finanspolitiska stimulanser för att stödja återhämtningen i den amerikanska ekonomin.


I Sverige syns tydliga tecken på en kraftig rekyl uppåt i den svenska ekonomin under det tredje kvartalet enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos. Stora delar av hushållens minskade konsumtion under första halvåret förväntas nu tas igen under andra halvåret. KI prognostiserar att BNP faller -3,4 procent under 2020, vilket är starkare än tidigare prognos. Därefter förväntas en tillväxt på 3,6 procent för 2021 och 3,3 procent för 2022. Även Riksbanken höjde estimaten för tillväxten under 2020. Sammantaget ger det en ljus bild av återhämtningen i den svenska ekonomin.