Nyheter

Förvaltaren har ordet 10/20Förvaltaren har ordet 

Oktober 2020


Efter en oregelbunden utveckling i inledningen av oktober steg aktiemarknaderna med stöd av bättre än förväntad data för den amerikanska tillverkningsindustrin och förhoppningar om ett nytt amerikanskt stimulanspaket. I synnerhet tekniksektorn med Apple och Amazon i täten steg inför rapportperiodens inledning. Svagare än förväntade rapporter från de amerikanska bankerna bidrog till att aktiemarknaderna föll tillbaka i mitten av månaden. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna fortsatte i samband med det låsta läget för förhandlingarna om ett nytt amerikanskt stimulanspaket. I slutet av månaden föll aktiemarknaderna kraftigt när oro för stigande smittspridning och nya restriktioner i Europa och USA bidrog till minskad riskvilja bland investerare.


I våra globala mixfonder låg vi överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under månaden. En betydande andel av innehaven i portföljerna är bolag som är mindre känsliga för konjunkturutvecklingen. Under oktober bidrog bland annat innehav i kommunikationstjänster och spelutvecklingsbolag positivt medan innehav i IT-bolag bidrog negativt till fondernas värdeutveckling.


Oktober var en stökig månad på aktiemarknaderna med relativt kraftiga nedgångar i slutet av månaden. Oro för stigande smittspridning, brist på ytterligare stimulanspaket och osäkerhet inför det amerikanska presidentvalet bidrog till minskad riskaptit på aktiemarknaderna. Återhämtningen i den amerikanska ekonomin fortsatte under det tredje kvartalet. Preliminärt steg BNP-tillväxten 33,1 procent från föregående kvartal, vilket var bättre än förväntat och den högsta uppmätta siffran någonsin. I synnerhet privatkonsumtionen ökade kraftigt efter att ha kollapsat under det andra kvartalet. Även husmarknaden och företagens investeringar har stabiliserats sedan i våras. Inom tillverkningsindustrin visade orderdata för september på starka siffror och det är i nuläget främst tjänstesektorn som tappar tempo i takt med ökad smittspridning. De amerikanska IT-jättarna redovisade överlag bättre än förväntade resultat för det tredje kvartalet, men både Microsoft och Amazon flaggade för en svagare utveckling i det fjärde kvartalet.


I Europa har risken för svagare tillväxt under det fjärde kvartalet ökat i takt med allt mer omfattande restriktioner. Den europeiska centralbanken lämnade i slutet av månaden räntan oförändrad, men utlovade nya stödåtgärder under december i samband med att centralbankens nya prognoser kommer att publiceras. Sannolikt kommer ECB att utöka de kvantitativa lättnaderna och underlätta lånevillkoren i ett led att stödja ekonomin. IMF reviderade under månaden upp årets tillväxtprognos för USA med ca fyra procent och Eurozonen med ca 2 procent efter en starkare återhämtning än tidigare förväntat. Samtidigt än man tydliga med att stimulanspaketen från regeringar och centralbanker måste fortsätta för att återhämtningen i ekonomierna skall fortsätta. Den kinesiska BNP-tillväxten för tredje kvartalet kom in på 4,7 procent i årstakt, vilket var lite svagare än förväntat. Kina är ett av de länder som ser ut att återhämta sig snabbast tack vare låg smittspridning.


Framöver blir det viktigt att hålla uppsikt på utvecklingen för smittspridningen och ytterligare restriktioner då det påverkar tillväxtutsikterna i världsekonomin. I Sverige indikerar handelsdata för exporten på en stark återhämtning under det tredje kvartalet, i synnerhet inom industrin och företagstjänster.