Välkommen till IKC Capital


IKC Capital AB värdepappersbolag. Bolaget är anslutet till både SwedSec och till InsureSec. Båda dessa organisationer arbetar för höga kunskaper och hög regelefterlevnad genom utfärdande av licenser och disciplinära åtgärder vid regelöverträdelser.


För att driva värdepappersrörelse krävs det tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Det är Finansinspektionen som utfärdar tillstånden och IKC Capital AB står därför under Finansinspektionens tillsyn. Du hittar all information gällande IKC Capital ABs tillstånd under rubriken tillsyn och tillstånd.


IKC Capital AB är även medlem i SFM, Svenska Försäkringsförmedlares Förening. Via SFM har vi en ansvarsförsäkring.


NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!