Intressekonflikter

Vid tillhandahållande av investeringstjänster är IKC Capital AB (nedan ”Bolaget”) skyldig att identifiera alla de eventuella intressekonflikter mellan kunden och Bolaget som kan påverka kundens intressen negativt. Med intressekonflikt avses att Bolaget (styrelse, ledning och personal) och en kund har olika intressen av utfallet av en transaktion, ett uppdrag, en tjänst eller liknande som utförs för kundens räkning. 


En intressekonflikt kan också förekomma mellan olika kunder där Bolaget har att tillvarata kunders olika intressen. Bolaget är skyldigt att organisera sin verksamhet, ha policy, instruktioner och administrativa processer som förhindrar att sådana intressekonflikter påverkar kunden negativt. Exempelvis finns regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument, anställdas ersättningssystem, ev. bisysslor osv.


Bolaget ska vidta alla de åtgärder som bedöms vara rimliga i syfte att identifiera intressekonflikter och handlägga dessa på ett för båda parter rimligt sätt. Som en huvudregel gäller att vid handläggningen av en kundtransaktion ska Bolaget bara agera utifrån kundens intresse. Om det, trots de åtgärder Bolaget vidtagit, kvarstår risk för intressekonflikter så kommer kundens kontaktperson inom Bolaget att informera kunden om intressekonflikten innan en transaktion eller annan tjänst genomförs.


Bolagets interna riktlinjer om intressekonflikter |

Bolagets etiska riktlinjer | 


NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!