Information om incitament och ersättningssystem

Incitament

Under vissa förutsättningar har Bolaget rätt att betala eller ta emot incitament. Incitament från/till en tredje part ska vara så utformade att de höjer kvaliteten på aktuell investeringstjänst. Det får inte heller finnas någon risk att incitamentet strider mot Bolagets skyldighet att agera på ett ärligt, rättvist och professionellt sätt mot sina kunder. Vid köp av fondandelar betalar kunden en förvaltningsavgift till fondbolaget. Bolaget kan få ersättning för distribution av fondandelar som incitament från respektive fondbolag. Beloppet beräknas som en procentsats av förvaltningsavgiften. Ersättningen kan variera mellan olika fondbolag och mellan olika fonder förvaltade av samma fondbolag.


I samband med försäkringsförmedling utgår ersättning till försäkringsförmedlaren från försäkringsgivaren. Ersättningen till försäkringsförmedlaren varierar beroende av en rad faktorer som premiens storlek, löptid på avtalet samt valet av leverantör.  Vidare kan Bolaget erhålla kostnadsfri utbildning eller annan sup­port från fond- eller försäkringsbolag. Kunden betalar endast förvaltningsavgift till fondbolaget enligt det som framgår av faktablad för respektive fond. Försäkringsförmedlarens ersättning anges vid rådgivningstillfället och dokumenteras i rådgivningsdokumentationen. Ersättning som Bolaget erhåller innebär ingen ytterligare kostnad för kunden.


Följande begrepp förekommer i när man talar om ersättningar;


Anskaffningsprovision (AP)
Engångsersättning som utbetalas vid försäkringens/produktens tecknande. Procent av årspremie.
Beståndsersättning (BE)
Löpande ersättning, utbetalas regelbundet. Procent av premie.
Stockersättning (SE)
Löpande ersättning som utbetalas regelbundet. Procent av kapitalets värde.


Du finner ovan begrepp i vår förköpsinformation som du hittar här.


Ersättningspolicy

IKC Capital AB har i enlighet med Finansinspektionen föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011;1) om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning antagit en ersättningspolicy.
 

Grönberg Advokatbyrå har bistått vid utarbetandet av Ersättningspolicyn.


Du finner Bolagets riktlinje gällande ersättningar här och bolagets policy gällande hantering av intressekonflikter här.NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!