Förvaltningstjänster - Nordnet

Våra portföljer

IKC Capital Försiktig, IKC Capital Balanserad och IKC Capital 0-100 är fondportföljstjänster där kundens depå administreras av Nordnet, och fondvalen och allokeringsbeslut överlåts genom fullmakt till IKC Capital. Det fondurval förvaltningsrådet arbetar med är Nordnets samtliga tillgängliga fonder.


Fondvalen görs utifrån ekonomiska och placeringsstrategiska variabler. Förvaltarna tar också hänsyn till vem som är fondförvaltare, dennes erfarenhet och historik samt fondbolag och avgifter för fonden. 


Båda fondportföljstjänsterna har ett normalläge för fördelningen mellanaktie- och ränte-/hedgefonder. Under perioder kan allokeringen dock avvika från normalläget, för att vid extrema marknadshändelser under kortare perioder avvika mycket kraftigt från normalläget. I första hand görs då en justering av risken genom att vikta ner de aktierelaterade tillgångarna i portföljerna.


Allokeringsbesluten för fondportföljerna tas av ett placeringsråd som sammanträder regelbundet ca 1 gång per månad. Beslut tas kring aktie- och ränteallokering samt på geografisk och branschnivå. Hänsyn tas även till variabler såsom råvarupriser och valutarörelser vid beräkningen av lämplig allokering mellan olika tillgångsslag i portföljerna.


Läs mer om portföljerna:  

- IKC Capital Försiktig

- IKC Capital Balanserad

- IKC Capital 0-100Vår förvaltare 

Inge Knutsson

Ägare IKC Koncernen

Inge Knutsson har varit verksam i den finansiella sektorn sedan 1982. Sedan 1998 har han framgångsrikt bedrivit diskretionär förvaltning inom den egna fondplaceringstjänsten Fondbytesprogrammet för SEB, Skandia, Danica; SPP m fl. Inge arbetar som fondförvaltare åt några av IKC koncernens egna fonder. Inga förvaltar också våra portföljer IKC Capital Försiktig, IKC Capital Balanserad och IKC Capital 0-100.

Egenföretagare

Skapa en skräddarsydd lösning som möter dina behov.