Stadsljus som lyser i mörker

Förvaltning

Aktiv förvaltning

Vi hittar möjligheter idag, som andra inte ser förrän i morgon.

Aktiv förvaltning passar dig som inte har tillräckligt med tid, intresse eller kunskap att förvalta ditt kapital själv, utan istället föredrar att en professionell förvaltare bevakar och gör lämpliga omplaceringar utifrån förändringarna på marknaden.

Investeringsfilosofi

  • Riktar sig till dig som vill överlåta förvaltningsansvaret till oss.
  • Fokus på enskilda bolag. Vi gillar bolag som är marknadsledande, har goda kassaflöden och fin tillväxt.
  • Mål om god riskjusterad avkastning.
  • Hållbarhetsfrågor beaktas i samtliga investeringsbeslut.

 

"Vi hittar möjligheter idag, som andra inte ser förrän i morgon."

Utifrån dessa ledord sonderar våra förvaltare ständigt marknaden efter attraktivt värderade investeringar. Vi tar även hjälp av externa analyser från de ledande analyshusen på marknaden i syfte att få en second opinion.

Räntefond

Ränteplaceringar är generellt förknippade med en lägre risk än aktieplaceringar. Inom sfären av ränteinstrument skapar vi avkastning genom kreditrisk, det vill säga att vi lånar ut pengar till företag, ofta i form av företagsobligationer. Rekommenderad sparhorisont minst 1 år.

Blandfond

Med möjlighet att investera i räntor och/eller aktier. Fonden kan variera andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget samt vilket tillgångsslag som har högst riskjusterad avkastning. Med detta verktyg kan förvaltaren trygga upp delar av kapitalet när marknaden är skakig, alternativt kliva på gaspedalen när marknaden är stabilare.

Aktiefond

En aktiefond investerar enbart i aktier utifrån fondens inriktning, vilket generellt gör att fonden har en högre risk. Valet av aktier baseras på ett top-down perspektiv med fokus på fundamental bolagsanalys där förvaltaren identifierar marknadsledande företag till attraktiva värderingar.

Förvaltningsprocess

Top-down, Bottom-up

Förvaltningsprocessen grundar sig i ett Top-down, bottom-up perspektiv.

    1. Datainsamling: I syfte att skapa en bild över vad som händer i världen, stora trender såväl som små.

    2. Makroanalys: Vi analyserar och drar slutsatser utifrån vad som händer ute i världen på makronivå. Detta ligger till grund för om vi vill äga aktier eller räntor, samt geografisk fördelning.

     3. Sektoranalys: Här granskar och bedömer vi vilka branscher/sektorer som har bäst framtidsutsikter vilket ofta är förknippat med makroläget samt vart vi befinner oss i konjunkturcykeln. Exempel på sektorer vi ser ha goda möjligheter på sikt är bland annat teknik och sektorer som gynnar hållbarhetsarbetet.

     4. Bolagsanalys: Vi gillar bolag som är marknadsledande med bra produkter/tjänster, bolag som har en god strukturell tillväxt och som även är lönsamma. Under bolagsanalysen jämför vi olika investeringsalternativ utifrån tekniska såväl som fundamentala analyser.

     5. Riskkontroll: Investeringarna screenas mot olika listor samt mot befintliga innehav för att säkerställa att investeringen ligger inom ramen för fondbestämmelserna, att värdepappren har en god likviditet och att inga andra överträdelser sker, i syfte att fonden ska hålla sig inom ramarna för vad som är sagt.

     6. Innehaven utvärderas och bevakas dagligen, och processen börjar på nytt.

 

Förvaltningsprocess
- Top-down, bottom-up

 

 

Har du frågor eller vill kontakta oss?