Byggnad

Legal Information

Här samlar vi information av legal karaktär så som marknadsföringstillstånd, ersättningspolicy, Klagomål och kontrollfunktioner.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller cookies för besöksstatistik samt för kundinloggning. Webbläsaren kan ställas in för att automatiskt neka cookies eller för att informera om att en webbplats innehåller cookies.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.
Information om incitament

Incitament
Under vissa förutsättningar har Bolaget rätt att betala eller ta emot incitament. Incitament från/till en tredje part ska vara så utformade att de höjer kvaliteten på aktuell investeringstjänst. Det får inte heller finnas någon risk att incitamentet strider mot Bolagets skyldighet att agera på ett ärligt, rättvist och professionellt sätt mot sina kunder. Vid köp av fondandelar betalar kunden en förvaltningsavgift till fondbolaget. Bolaget kan få ersättning för distribution av fondandelar som incitament från respektive fondbolag. Beloppet beräknas som en procentsats av förvaltningsavgiften. Ersättningen kan variera mellan olika fondbolag och mellan olika fonder förvaltade av samma fondbolag.

I samband med försäkringsförmedling utgår ersättning till försäkringsförmedlaren från försäkringsgivaren. Ersättningen till försäkringsförmedlaren varierar beroende av en rad faktorer som premiens storlek, löptid på avtalet samt valet av leverantör. Vidare kan Bolaget erhålla kostnadsfri utbildning eller annan sup­port från fond- eller försäkringsbolag. Kunden betalar endast förvaltningsavgift till fondbolaget enligt det som framgår av faktablad för respektive fond. Försäkringsförmedlarens ersättning anges vid rådgivningstillfället och dokumenteras i rådgivningsdokumentationen. Ersättning som Bolaget erhåller innebär ingen ytterligare kostnad för kunden.

Följande begrepp förekommer i när man talar om ersättningar;

Anskaffningsprovision (AP)
Engångsersättning som utbetalas vid försäkringens/produktens tecknande. Procent av årspremie.

Beståndsersättning (BE)
Löpande ersättning, utbetalas regelbundet. Procent av premie.

Stockersättning (SE)
Löpande ersättning som utbetalas regelbundet. Procent av kapitalets värde.

Du finner ovan begrepp i vår förköpsinformation som du hittar här.

Information om ersättningspolicy

IKC Capital AB har i enlighet med Finansinspektionen föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011;1) om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning antagit en ersättningspolicy.


Du finner Bolagets riktlinje gällande ersättningar och bolagets policy gällande hantering av intressekonflikter nedan.

Ersättningspolicy

Information om intressekonflikter

Vid tillhandahållande av investeringstjänster är IKC Capital AB (nedan ”Bolaget”) skyldig att identifiera alla de eventuella intressekonflikter mellan kunden och Bolaget som kan påverka kundens intressen negativt. Med intressekonflikt avses att Bolaget (styrelse, ledning och personal) och en kund har olika intressen av utfallet av en transaktion, ett uppdrag, en tjänst eller liknande som utförs för kundens räkning.

En intressekonflikt kan också förekomma mellan olika kunder där Bolaget har att tillvarata kunders olika intressen. Bolaget är skyldigt att organisera sin verksamhet, ha policy, instruktioner och administrativa processer som förhindrar att sådana intressekonflikter påverkar kunden negativt. Exempelvis finns regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument, anställdas ersättningssystem, ev. bisysslor osv.

Bolaget ska vidta alla de åtgärder som bedöms vara rimliga i syfte att identifiera intressekonflikter och handlägga dessa på ett för båda parter rimligt sätt. Som en huvudregel gäller att vid handläggningen av en kundtransaktion ska Bolaget bara agera utifrån kundens intresse. Om det, trots de åtgärder Bolaget vidtagit, kvarstår risk för intressekonflikter så kommer kundens kontaktperson inom Bolaget att informera kunden om intressekonflikten innan en transaktion eller annan tjänst genomförs.

Bolagets interna instruktion för hantering av intressekonflikter

Bolagets hantering av etiska frågor

Information om Kapitaltäckning och likviditet
Information om Klagomål

Är du nöjd?

IKC Capital vill att du ska vara nöjd med våra tjänster och produkter. Är du av någon anledning inte det så vill vi att du hör av dig till oss så att vi kan göra för att hjälpa till.

Kontakta IKC Capital så här:
E-post: Info@ikc.se

Om du har ett konkret klagomål så har IKC Capital en av styrelsen fastställd riktlinje för hantering så att du som kund får ditt ärende prövat på ett korrekt sätt utan onödigt dröjsmål.

Finansinspektionens definition av klagomål är om du som kund har ett konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom inte heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden.

Ett klagomål skickas skriftligen till:

Klagomålsansvarig
IKC Capital AB
Att: Marcus Olsson
Box 4129
203 12 Malmö

Eller via e-post: info@ikc.se. Skriv klagomål som ämne.

Ni hittar Bolagets riktlinje gällande hantering om klagomål här.

Är du konsument har du möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller tel 08-508 860 00. Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig.

Du kan även få kostnadsfri konsumentrådgivning i försäkrings- och bankfrågor hos: Konsumenternas Bank- och finansbyrå/ Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, www.konsumenternas.se, tel: 0200 - 22 58 00. Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm, eller hos Konsumentvägledaren i din kommun.

Du kan också vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat.

Instruktion för klagomålshantering

Information om GDPR

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), i kraft och gäller som lag i samtliga EU-länder. I Sverige har Dataskyddsförordningen ersatt den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Syftet med den nya förordningen är att förbättra skyddet vid behandling av personuppgifter.

IKC Capital Integritetspolicy

Information om Tillsyn och tillstånd

IKC Capital AB är ett värdepappersbolag och styrs av de regler som framgår ur lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Värdepappersbolaget regleras även av andra relaterade lagar och förordningar samt följer olika riktlinjer och rekommendationer från branschorganisationer.

Tillsyn

IKC Capital AB står under Finansinspektionens tillsyn.

Tillstånd

IKC Capital AB

Kategori:
Värdepappersbolag

Organisationsnummer:
556538-0325

FI Institutnummer
35542

Datum för tillstånd / Typ av tillstånd

2007-11-01
Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

 

Du finner länken till Finansinspektionens företagsregister här. På den sidan hittar du information om IKC Capital AB och våra tillstånd.

Ladda ner dokument