Förvaltarkommentar

Juni 2022

Det ekonomiska klimatet har förändrats i spåren av coronapandemin och kriget i Ukraina. Det råder  nu en situation som inte har setts på länge med hög inflation som driver fram räntehöjningar. Huvudsakligt fokus har riktats mot stigande kostnader och om centralbankernas räntehöjningar kommer att leda till en recession och därmed risk för stagflation. I marknaderna har det varit stora rörelser och en mycket negativ utveckling. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkas av svaghet i omvärlden och ett särskilt negativt sentiment kring fastigheter som är en viktig sektor. Avkastningsfonden hade en väldigt svag månad med en nedgång på cirka 2,7% och har därmed gått ner med nästan 3,6% hittills i år.

Aktiviteten med att emittera obligationer i marknaden har blivit låg när det har blivit alltför dyra finansieringskostnader för företagen. De har då valt att söka andra finansieringskällor eller att vänta, vilket minskar tillväxtmöjligheterna. Några få har dock kommit till marknaden och emitterat obligationer. Avkastningsfonden deltog exempelvis när Autocirc, som är inriktade på återvinning av bildelar, kom till marknaden för första gången. Fonden har annars gjort affärer när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditeten. Nu går marknaden in i en sommarperiod när det normalt är lägre aktivitet och förhoppningsvis finns det bättre villkor för företagen att komma till marknaden efter sommaren.

Den negativa marknaden medförde att i princip alla innehaven i portföljen utvecklades svagt även om korta löptider medförde en viss stabilitet. Några undantag var Acroud som lyckades refinansiera med en ny obligation och Baseload som löste in sin obligation i förtid. Särskilt svaga var fastighetsbolagens efterställda obligationer där det har uppstått osäkerhet kring om de kommer att lösas in vid första möjliga tillfälle eller om de kommer att bli kvar med lång löptid. Det har även varit svag utveckling för obligationer från exempelvis M2, IBinvest och Compactor som är huvudägare till fastighetsbolag. Det är väldigt stor osäkerhet kring ekonomierna som skapar oro i marknaderna vilket har drivit upp riskpremierna och därmed avkastningskravet på företagsobligationer kraftigt.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 maj 2023

IKC Marknadsbrev April

I inledningen av april föll aktiemarknaderna på konjunkturoro i samband med svagare än förväntad data...
Månadsrapporter
Nyheter
11 maj 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 04/23

Förvaltarkommentar April 2023 Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflatio...